ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารการศึกษา

  1. การใช้งานระบบบริหารการศึกษา SNRU Connect

2. การถอนรายวิชาออนไลน์

3. รายวิชาเลือกเสรี

4. การตรวจสอบผลการเรียน

5. การพิมพ์บัตรลงทะเบียน

6. การตรวจสอบแผนการเรียน

7. ปฏิทินการศึกษา

8. รายวิชาที่เปิดสอน

9. การพิมพ์รายชื่อนักศึกษา